Choď na obsah Choď na menu
 


AKO ROZDEĽUJEME SLOVÁ NA KONCI RIADKU

1. Slová rozdeľujeme na rozhraní slabík.

ma-ma, Pe-ter, vie-tor

Ak sa stretnú dve alebo viac spoluhlások, prvá zostáva v prvom riadku, ostatné píšeme do nového riadku

2 spoluhlásky- mat-ka, ved-ro, mes-to
3 spoluhlásky- maj-ster, os-trý, ses-tra

ALE:

2. Slabičná predpona sa pri rozdeľovaní nesmie zmeniť!

vy-pracovať (nie vyp-racovať), na-kresliť (nie nak-resliť), pre-vrátiť (nie prev-rátiť)

3. Prípona, ktorá sa začína na spoluhlásku, sa pri rozdeľovaní nesmie zmeniť!

tlači-dlo (nie tlačid-lo), mest-ský (nie mes-tský), učiteľ-ka, muž-stvo


KDE SLOVÁ NEROZDEĽUJEME

1. Nerozdeľujeme hlásky dz, dž, ch a dvojhlásky ia, ie, iu.

Rozdeliť môžeme ia, ie, iu a ďalšie kombinácie samohlások v cudzích slovách (nie sú to dvojhlásky)

gymnázi-um, o gymnázi-a-mi
múze-um, múze-a-mi
Andre-ám, Andre-a-mi
s depresi-ou, s depresi-ami,

2. Nerozdeľujeme jednoslabičné slová.

dom, strom, dvor

3. Po rozdelení nesmie zostať samotná samohláska na konci alebo začiatku riadka